testonline ilan duyurusu

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 90

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 90 :   BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ 2-Etkinlik: İki gruba ayrılınız. 1. grup “Kocakarı ile Ömer” metnini, 2. grup ise “Bu Vatan Ki­min?” adlı metni ses, ritim, yapı, anlam ve gerçeklik yönlerinden incelesin. Ortaya çıkan sonuç­ları karşılaştırarak manzume ve şiir arasındaki benzer ve farklı yönleri arkadaşlarınızla paylaşınız. 3-Etkinlik: a) Aşağıdaki ifadelerin hangi metinle ilgili olduğunu tablodan işaretleyiniz. Bu işaretlemeleri ya parken tablodaki ifadelerle ilgili olarak şiir metinlerinde yer alan özellikleri belirleyiniz. b)Bu bölümdeki şiirleri gözden geçirerek lirik, epik, dramatik, satirik, pastoral anlatımların şi­irlere etkisini açıklayınız.  

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 89

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 89 :   BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ 1-Kocakarı ile Ömer” adlı manzum hikâye, belli bir olay etrafında kurulmuştur. Manzume­deki olay örgüsünü belirleyerek aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. 2-Sınıfa getirdiğiniz şiir metinleri ile “Kocakarı ile Ömer” manzumesini karşılaştırarak aşağı­ daki soruları cevaplayınız. a)  Manzume ve şiir arasında ahenk, yapı, tema, dil ve ifade biçimi bakımından ne gibi fark­lılıkların olduğunu belirtiniz. b)İncelediğiniz şiir ve manzumenin hangisinde anlatma ve göstermenin, hangisinde birey­selliğin, duygusallığın ve çağrışımın ağırlıklı olarak bulunduğunu belirleyiniz. Belirlediğiniz özel­liklerden hareketle şiir ve manzumenin anlatım özellikleri bakımından farkını sözlü olarak ifade ediniz. c) Sınıfa getirdiğiniz metinler ve “Kocakarı ile Ömer” metnin de kullanılan kavramların an­lamlarını, nerede ve nasıl kullanıldıklarını metinlerden örnekler vererek açıklayınız. 3-. Manzumede anlatılanların düz yazı olarak anlatılıp anlatılamayacağını tartışınız. Ulaştığı­nız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz. 4-Okuduğunuz metin, estetik bir kaygıyla mı yoksa öğretici bir kaygıyla mı yazılmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz. 5- Okuduğunuz metne bakarak manzumelerin öğretici metin olarak kullanılmaları konusun­da neler söyleyebilirsiniz? 6-Kocakarı ile Ömer” manzumesinde anlatma ve gösterme; şiirde bireysellik, duygu ve çağ­rışım önemlidir. Bu bilgiler ışığında “Kocakarı ile Ömer” metnini yorumlayınız. 1.  Etkinlik: Beğendiğiniz manzumeleri bir deftere toplayarak antoloji oluşturunuz. Sevdiğiniz manzumelerdenbazılarını ezberleyiniz....

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 87

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 87 :   Manzumenin şiirden ayrılan yönlerinin neler olduğunu araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri maddeler hâlinde defterinize yazınız. BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ Sınıfa kısa hikâyeler, manzumeler ve şiir metinleri getiriniz. Bir olayın düz yazıyla anlatılması ile şiir diliyle anlatılmasının farkını sözlü olarak ifade ediniz.

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 86

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 86 :   BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ • Manzumeler dil ve ifade biçimi bakımından şiire; olay örgüsü bakımından anlatmaya bağlı hikâye, roman gibi türlere benzer. Doğru (D ) - Yanlış ( ) Bir metnin şiir olması için ölçülü ve uyaklı olması gerekir. Doğru ( ) - Yanlış (Y ) • Manzumede geçen olayların gerçek hayatta yaşanmış olması mümkün değildir. Doğru ( ) - Yanlış (Y ) Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Gazel ve koşmanrn karşıIaştmlması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıstır? A) Gazel, divan edebiyatına; koşma, halk edebiyatına özgü nazım biçimidir. B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür. C) Gazel aruzun istenilen kalıbıyla yazıldığı hâlde, koşma genellikle hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır. D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur. E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sev­gi ve doğa güzellikleridir. 2. Aşağıdakilerden hangisi manzumenin özelliklerinden değildir? A) Manzumelerde belirli bir olay örgüsünün bulunması B) Manzumelerde hikâye ve romandaki gibi tip ve karakterlerin olması C) Manzumelerin coşku ve heyecana bağlı eserler değil, öğretici eserler olması D) Manzumelerin ahenk unsurlarının şiirle ortak olması E) Manzumelerde gerçekliğin kurguya dayalı olması 3. Şiirin, dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğunlaştıran, en özlü ve en az söze indirgeyen bir anlatımı vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylenene örnek gösterilemez? A) Dünyanın en güzel kadını bu oydu Saçlarını...

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 85

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 85 :   BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ Anlama - Yorumlama “Balıkçılar” adlı manzumeyi canlandırınız. Benzer bir canlandırmayı şiirler üzerinde de yapa­bilir misiniz? Tartışınız. Manzume ile şiir dili arasında hangi farkların olduğunu aşağıdaki noktalı yere yazınız. 2.Etkinlik: Duygu ve düşüncelerinizi insanlara hangi yollarla aktarabilirsiniz? Siz hangi yolu ter­cih edersiniz? Tercihlerinizi sebepleriyle birlikte sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız            Gazel nazım biçiminin özellikleri nelerdir?         Koşma nazım biçimini diğer halk edebiyatı nazım biçimlerinden ayıran özellikler nelerdir? Bir metnin şiir mi yoksa manzume mi olduğunu belirlerken neleri dikkate alırsınız? •  Bir şiirde ahenk ve ritmi sağlayan unsurIar nelerdir? Manzume ve şiir arasında ne gibi farklılıklar vardır? Açıklayınız       Bir şiirin farkli okuyucular tarafından farkli şekillerde yorumlanmasının sebepleri neler ola­bilir? C.      Aşağıdaki cümlelerde yer alan bilgilerin doğru olup olmadığını belirleyerek uygun se­çeneği işaretleyiniz....

9. Sınıf Türk Edebiyatı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 84

9. Sınıf Edebiyat Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 84 :   47-“Her Şey Şiirdir” adlı metni zihniyet bakımından değerlendiriniz. BU SAYFANIN CEVAPLARINI AŞAĞIDAN YORUM YAPARAK BİZDEN İSTEYİNİZ   48-“Her Şey Şiirdir” adlı metinde ölçü ve uyak var mıdır? Ahenk hangi ögelerle sağlanmıştır? 49-Şiirde kullanılan mecazların altlarını çiziniz. Bunlar şiirin anlatımını nasıl etkilemektedir? 50-Şiirin teması nedir? 51-“Her Şey Şiirdir” ifadesiyle şair ne anlatmaya çalışmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz. 52-“Yağmurun ve akıp giden hayatın türküsü” dizesinde anlatılmak istenen düşünceyi sınıf­ça tartışınız. Aynı ifadenin farklı çağrışımlara yol açmasının şiir dilinin hangi özelliğinden kay­naklandığını sözlü olarak ifade ediniz. 53-Sınıfa getirdiğiniz halk şiiri, divan şiiri, modern şiir, saf şiir vb. şiir örnekleriyle kitabınızda okuduğunuz şiir metinlerinden oluşan bir antoloji hazırlayınız. 54- Etkinlik: Sınıfınızda, ezberden güzel şiir okuma yarışması düzenleyiniz. Yarışma sonunda güzel şiir okuyan arkadaşlarınızın nelere dikkat ettiklerini sözlü olarak ifade ediniz. ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 42

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 42   Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Çoban Çeşmesi şiirinin ilk dörtlüğünü, ikinci grup Birdenbire şiirinin ilk bölümünü anlatım özellikleri bakımından karşılaştırır. Grup sözcüleri ulaşılan sonuçları sözlü olarak ifade ederler. 5.    a. “Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı” dizesindeki benzetme sanatının unsurlarını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Benzeyen Kendisine benzetilen Benzetme yönü Benzetme edatı b.    Otuz Beş Yaş şiirindeki “Dante gibi ortasındayız ömrün” dizesinde bulunan benzetme unsurlarını yukarıdaki örnekte olduğu gibi tahtada gösteriniz. 6.    “Ateşten kızaran bir gül arar da” dizesinde “gül” kelimesiyle ifade edilmek istenen nedir? Bu söz sanatına “Kurban olam kurban olam / Beşikte yatan kuzuya” (Anonim) dizesinde bulunan hangi kelime örnek olabilir? Sebepleriyle söyleyiniz. 7.    ‘Derinden derine ırmaklar ağlar” dizesinde ırmağa nasıl bir özellik yüklenmiştir? Bu özelliğin “Çöller düşünür, gün düşünür, gölgeler ağlar” (Emin Bülend SERDAROGLU) dizesinde de olup olmadığını tespit ediniz. 8.    “Mermeri oyardı, taşı delerdi” dizesinde mermer ve taş kelimeleri arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Aynı türden bir ilişkinin “Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.” (Aşık Veysel ŞATIROGLU) dizelerinde olup olmadığını gösteriniz. 9.    Şair, “Kerem'in sazına cevap veren bu” dizesinde Kerem ismiyle bize neyi hatırlatıyor? Siz de şiirden benzer ...

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 41

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 41   1.    ‘Deli köşe”, ‘Dişlerin öpülen çocuk yüzleri”ve “rengârenk yağmurlar”gibi ifadelerin somut gerçekliği var mıdır? Şiirdeki bu tür ifadelerin kullanım sebeplerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.2.    Yukarıdaki tablodan hareketle Köşe şiirinde kullanılan imgeleri tespit ediniz. Şair niçin imgelere başvurmuş olabilir? Kısaca defterinize yazınız. 3.    Köşe şiirinde dilin kullanımı bakımından en dikkat çekici özelliğin ne olduğunu defterinize yazınız. 4.    “Merhametin ta kendisiydi gözlerin” ifadesiyle ‘Çok merhametli bir insansın.” ifadesi arasında anlatım bakımından nasıl bir fark vardır? Bu farkın sebeplerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız. Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup “Güneşe açılan küçük aynalar”, ikinci grup “Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı”, üçüncü grup ise “Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir ses” ifadelerinin ne anlama geldiğini ve günlük dilde veya düz yazıda karşımıza çıkmasının mümkün olup olmadığını tartışır. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından sınıfa sunulur.

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 40

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 40   Hazırlık 1.    Ana renklerin dışındaki bir rengi nasıl ifade ettiğinizi örnekler vererek defterinize yazınız. 2.    Güneşi farklı renklerde görebiliyoruz ama güneşin her görünüşünü bir ana renkle ifade etmemiz mümkün değildir. Bu gibi durumlarda farklı benzetmelere başvururuz. Sizce bu durum neyin göstergesidir? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.Sınıf üç gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup şarkı söylemekle konuşmak, ikinci grup dans etmekle yürümek, üçüncü grup ise fotoğraf çekmekle resim yapmak arasındaki farkları belirler. Grup sözcüleri sonuçları sınıfa sunarlar. Söz konusu farkların düz yazıdaki dil ile şiirdeki dil arasında olup olmadığı tartışılır. Sonuçlar tahtaya yazılır. Sınıf iki gruba ayrılır. Gruplar yukarıdaki paragraf ile dörtlüğü kelime ve kelime gruplarına yüklenen anlam ile anlatım bakımından karşılaştırırlar. Ulaşılan sonuçlar maddeler hâlinde tahtaya yazılır.

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 39

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 39   3.    Şiirde bayrağın nelere benzetiidiğini tespit ederek defterinize yazınız. 4.    Şair, şiirin dördüncü biriminde bayrağın bir millet için birleştirici yönünü ifade etmektedir. Siz de şiirin diğer birimlerinde bayrağın hangi yönleriyle ele alındığını tespit ederek defterinize yazınız. Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup Bayrak şiirinin yazıldığı dönem ile teması arasındaki ilişkiyi ikinci grup şiirin temasından yola çıkarak şairle ilgili hangi sonuçlara ulaşılabileceğini tespit eder. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından tahtaya yazılır. , Anlama Yorumlama 1.    Aşk, savaş, kahramanlık konularında yazılmış pek çok şiir arasında bazıları daha etkili ve başarılıdır. Bunun sebeplerini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız. 2.    Millî marşımız olan İstiklâl Marşı başka bir dönemde yazılabilir miydi? Yazılsaydı aynı etkiyi uyandırabilir, aynı değeri taşıyabilir miydi? Sözlü olarak ifade ediniz. 3.    Yahya Kemal Beyatlı'nın Bir Başka Tepeden ve Arthur Rimbaud (Artur Rembo)'nun Duyum (Sensation) adlı şiirleri aşağıda birimleri karışık olarak verilmiştir. Birimlerde işlenen konuları ve ifadeleri ölçüt alıp şiirleri yeniden oluşturunuz. Şiirlerin adlarını da belirterek defterinize yazınız. Irkın seni iklîmine benzer yaratırken, 4.    Size göre aşağıdaki şiirin ismi ne olmalıdır? Şiirin üstündeki noktalı yere yazınız...

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 38

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 38   Şiirde Yapı konusunda yapının, ritim-ahenk unsurları ve anlam bakımından bütünlük gösteren birimlerden oluştuğunu görmüştünüz. Bu birimleri birbirine bağlayan ve şiirde anlam bütünlüğü sağlayan temel unsurun ne olduğunu tartışınız. Ulaştığınız sonucu tahtaya yazınız. Sınıf iki gruba ayrılır. Grup sözcüleri seçilir. Birinci grup aşk, ikinci grup tabiat konusunda yazılmış ikişer şiir bulur. Bu şiirlerde konunun nasıl işlendiğini inceleyerek ortaya çıkan farklılıkların sebeplerini tartışırlar. Ulaşılan sonuçlar grup sözcüleri tarafından sınıfa sunulur. 1.    Bayrak şiirini oluşturan birimleri tespit ederek bu birimleri bir araya getiren unsurun ne olduğunu belirtiniz. 2.    Bayrak adlı şiirin temasının şiir dışında da soyut bir kavram veya düşünce hâlinde var olup olmadığını tespit ederek temanın gerçeklikle ilişkisini defterinize yazınız.

9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 37

2014 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım MEB Yayınları Cevapları Sayfa 37   1.    Aşağıdaki şiir birimlerini karşılarındaki terimlerle uygun şekilde eşleştiriniz? 2.    Aşağıdaki şiirin nazım şeklinin özelliklerini yanındaki noktalı bölüme, buradan hareketle şiirin nazım şeklini üstündeki noktalı bölüme yazınız.